Download
# File download  
1 Đơn nghỉ phép (001-NS) Download
2 Biên bản giao nhận hàng hóa (001-KD) Download
3 Biên bản thử vỏ bao (002-KD) Download
4 Giấy ra vào cổng (005-NS) Download
Khách hàng